Sūnas

Kur sastopamas retās sugas?

Aizsargājamās sūnas sastopamas galvenokārt neskartos, liela vecuma lapu koku mežos ar dažāda vecuma augošiem un nokaltušiem kokiem, liela izmēra kritalām un īpašu mitruma režīmu. Noteiktas sūnu, ķērpju un sēņu sugas ir nekļūdīgi indikatori, kas liecina par meža dabiskumu un bioloģisko vērtību. Interesanta sūnu flora sastopama arī kaļķainos zāļu purvos, sēravotu purvos un kaļķainu avotu un avotstrautu tuvumā.

 

Nozīmīgākās retās sūnu sugas

ĶNP atrodas viena no divām zināmajām Flotova stumbrsomenītes Harpanthus flotovianus atradnēm Latvijā. Staipekņu bārdlapei Barbilophozia lycopodioides šeit ir vienīgā zināmā atradne valstī. No ES Sugu un biotopu direktīvas II pielikuma sūnu sugām ĶNP konstatēta zaļā divzobe Dicranum viride.

 

Izzudušās sūnu sugas

Četras sūnu sugas‚ kuras agrāk konstatētas ĶNP teritorijā, Latvijā tiek uzskatītas par izzudušām: Blinda samtīte Bryum blindiidūkstu mēzija Meesia uliginosaRičardsona dumbrene Calliergon richardsonii un Leskerjē polija Pohlia lescurie.