Retie purvu augi

Retumiem visbāgātakais purvu veids ir kaļķaini zāļu purvi.

Kaļķainie zāļu purvi un mitrās kaļķainās pļavas ir reti un izzūdoši visā Latvijā, taču relatīvi biežāk nekā citur tie sastopami ĶNP. Pie šiem biotopiem pieskaitāmi kaļķaini zāļu purvi ar dižo aslapi Cladium mariscus, kaļķaini zāļu purvi ar rūsgano melnceri Schoenus ferrugineus, parastās purvmirtes Myrica gale audzes, zilganās molīnijas Molinia caerulea un zilganās seslērijas Sesleria caerulea pļavas. Šajos purvos un pļavās sastopams vesels sugu komplekss, kas raksturīgs tikai šādiem augšanas apstākļiem, piemēram, parastā kreimule Pinguicula vulgaris, bezdelīgactiņa Primula farinosa, odu gimnadēnija Gymnadenia conopsea, Buksbauma grīslis Carex buxbaumii, Lēzeļa lipare Liparis loeselii, vairākas orhideju – dzegužpirkstīšu un dzegužpuķu sugas, piemēram, stāvlapu dzegužpirkstīte Dactylorhiza incarnata, dzeltenbaltā dzegužprkstīte Dactylorhiza ochroleuca un asinssarkanā dzegužpirkstīte Dactylorhiza cruenta.