Jaunie reindžeri sakopj smilšu krupja dzīvotni

Pasākumu cikla “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju jaunie reindžeri – dabā ar izpratni” otrajā pasākumā, kas 6.–7. jūlijā notika Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, Latvijas jaunie reindžeri no Ķemeru un Gaujas Nacionālajiem parkiem kopā ar biosfēras rezervāta teritorijā dzīvojošajiem dabas interesentiem no Alojas Ausekļa vidusskolas un Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas sakopuši dzīvotni smilšu krupim īpaši aizsargājamajā biotopā “Karateri”.

Jaunieši “Karateru” teritoriju atbrīvoja no tur saaugušajām jauno kārklu un bērzu atvasēm, tādejādi palielinot izredzes šajā dzīvotnē vairoties un dzīvot Eiropā apdraudētajai krupju sugai – smilšu krupim. Pasaulē pazīstamas aptuveni 250 dažādas krupju sugas, taču visā Eiropā sastopamas tikai trīs no tām – parastais krupis, zaļais krupis un smilšu krupis. Augumā smilšu krupis ir mazākais no mūsu krupjiem. Šī suga ir vienlīdz reta gan Latvijā, gan arī Igaunijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Krievijā, Zviedrijā, Dānijā, Polijā, Vācijā, Čehijā, Austrijā un Lielbritānijā, tāpēc ir ietverta šo valstu Sarkanajās grāmatās. Šis krupis ietverts arī Bernes konvencijas aizsargājamo sugu sarakstā. Tai pievienojusies arī Latvija. Sugas apdraudētību nosaka tās saistība ar specifiskām dzīves vietām un vairošanās īpatnībām. “Karateru” teritorija uzskatāma arī par nozīmīgu bezdelīgactiņu un kreimulu atradni.

Pasākuma laikā jaunieši devās arī pārgājienā pa dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” piekrastes posmu iežu eksperta Andra Grīnberga vadībā. Savukārt Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvaldes) dabas izglītības centra (DIC) “Ziemeļvidzeme” vadītājas Intas Somas vadībā jaunieši piedalījās aizraujošā nodarbībā par piekrasti, iemācoties vairāk par tur sastopamajiem augiem, aļģēm, gliemenēm u.c., kā arī devās uz DIC “Ziemeļvidzemi”, lai tur vairāk uzzinātu par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas vērtībām, sīkāk interaktīvā izstādē “Lasis godā celts”, iepazīstot vienu no Latvijas simboliem – lasi. Pasākumu bagātināja arī dažādas spēles un uzdevumi dalībnieku saliedēšanai.

Pasākumā piedalījās 36 jaunieši vecumā no 12 līdz 17 gadiem, to organizēja Ķemeru Nacionālā parka fonds (Ķemeru NP fonds) sadarbībā ar Pārvaldes Pierīgas, Vidzemes un Latgales reģionālajām administrācijām. Pasākumu finansiāli atbalstīja Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF). Finansējums piešķirts LVAF projektā Nr. 1-08/227/2017 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju jaunie reindžeri – dabā ar izpratni”.

Kopumā paredzēts īstenot četrus pasākumus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Katrā no tiem plānoti Eiropā apdraudētu dabas vērtību uzturēšanas vai atjaunošanas darbi, nodarbības par konkrētajām aizsargājamajām teritorijām un tur sastopamajām dabas vērtībām, dažādas izzinošas un uz sadarbību vērstas spēles un uzdevumi, pārgājieni un orientēšanās uzdevumi, teritoriju kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšana u.tml. 27.-29. jūnijā līdzīgs pasākums sadarbībā ar Lubāna mitrāja informācijas centru notika dabas liegumā “Lubāna mitrājs”, 1.–3. augustā tiks organizēts pasākums Gaujas Nacionālajā parkā (Gaujas NP), savukārt 24.–25. oktobrī – Ķemeru Nacionālajā parkā (Ķemeru NP).

Jauno reindžeru kustība ir starptautiska. Tās aizsākumi meklējami 2002. gadā, kad Eiropas dabas un nacionālo parku jeb Eiroparku federācija izstrādāja tāda paša nosaukuma programmu, kuras galvenais mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par dabas aizsardzību un kultūrvēsturisko objektu saudzēšanu. Latvijā jaunie reindžeri kopš 2004. gada darbojas Gaujas NP, savukārt no 2015. gada – Ķemeru NP. Par kustības aktivitātēm ir atbildīgi Pārvaldes dabas izglītības darba speciālisti, taču nozīmīga ir arī sadarbība ar NVO, tostarp, Ķemeru un Gaujas NP fondiem.

Katrā jauno reindžeru grupā ir iesaistījušies ap 10 jaunieši vecumā no 12 līdz 16 gadiem. Darbojoties jauno reindžeru kustībā, jaunieši dodas dabas izpētes ekspedīcijās, teritorijas sakopšanas talkās, kā arī palīdz profesionālo reindžeru (dabas aizsardzības inspektoru) darbā.

Informāciu sagatavoja:

Baiba Roga
Dabas aizsardzības pārvaldes
Pierīgas reģionālās administrācijas
dabas izglītības darba speciāliste
t. 28611079
baiba.roga@daba.gov.lv