Jaunie reindžeri sniedz ieguldījumu Eiropā apdraudētu biotopu un kultūrvērtību saglabāšanā

Ar pasākumu Ķemeru Nacionālajā parkā (ĶNP) 25. oktobrī noslēdzies ĶNP fonda projekts “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju jaunie reindžeri – dabā ar izpratni”. Tā laikā četrās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās īstenoti pasākumi, kuros ĶNP un Gaujas Nacionālā parka jaunie reindžeri kopā ar apkārtnes jauniešiem paveikuši nozīmīgus Eiropā apdraudētu biotopu un kultūras pieminekļu saglabāšanas darbus.

Jūnijā dabas liegumā “Lubāna mitrājs” jaunieši izveidoja klānu dabas taku, jūlijā Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, īpaši aizsargājamajā biotopā “Karateri” sakopa dzīvotni smilšu krupim, augustā Gaujas Nacionālajā parkā sniedza ieguldījumu bioloģiski vērtīgās “Paslavu pļavas” un parkšķa jeb sarkanspārnu siseņa dzīves apstākļu uzlabošanā, savukārt nupat, oktobrī, ĶNP teritorijā no liekā apauguma atbrīvoja un nacionālā parka apmeklētājiem pieejamāku padarīja Kurzemes un Zemgales robežakmeni – nozīmīgu dabas un kultūrvēstures objektu.

Katrā pasākumā jaunieši nodarbībās uzzināja vairāk arī par konkrētajām aizsargājamajām teritorijām un tur sastopamajām dabas vērtībām, piedalījās dažādās izzinošās un uz sadarbību vērstās spēlēs un uzdevumos, pārgājienos, orientēšanās uzdevumos, iepazina teritoriju kultūrvēsturisko mantojumu u.tml.

“Jaunieši projekta pasākumos parādīja apbrīnojamu entuziasmu dažādu dabas un kultūras vērtību saglabāšanā, kas vainagojies ar rezultātiem, kurus jaunieši dabā var parādīt savai ģimenei, draugiem un skolasbiedriem. Ar interesi jaunieši ir iesaistījušies arī citās pasākumu aktivitātēs, skaidri apliecinot, ka viņi apzinās dabas aizsardzības nozīmi Latvijas un Eiropas kontekstā. Ceru, ka viņu aktīvā rīcība mudinās arī citus vienaudžus nākotnē iesaistīties dabas aizsardzības aktivitātēs,” pauž ĶNP fonda valdes priekšsēdētājs Andis Liepa.

Pasākumus ĶNP fonds jaunajiem reindžeriem un apkārtnes jauniešiem īstenoja, lai popularizētu un stiprinātu jauno reindžeru kustības idejas un, iespējams, iedzīvinātu tās reģionos, kur tās patlaban nepastāv. Pirmie rezultāti jau ir – abām jauno reindžeru kustībām vēlmi pievienoties izteikuši vairāki pasākumos iesaistītie jaunieši. Savukārt Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta nevalstiskajām organizācijām sadarbībā ar Pārvaldi ir ļoti liela interese nodibināt atsevišķu jauno reindžeru kustību. Par līdzīga formāta pasākumu pēctecību savā reģionā domā arī Lubāna mitrāja informācijas centrs.

Pasākumi tika organizēti sadarbībā ar Pārvaldes Pierīgas, Vidzemes un Latgales reģionālajām administrācijām, Gaujas NP fondu, kā arī Lubāna mitrāja informācijas centru. Pasākumus finansiāli atbalstīja Latvijas Vides aizsardzības fonds (LVAF), tādēļ dalība tajos jauniešiem bija bez maksas. Finansējums tika piešķirts LVAF projektā Nr. 1-08/227/2017 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju jaunie reindžeri – dabā ar izpratni”.

Jauno reindžeru kustība ir starptautiska. Tās aizsākumi meklējami 2002. gadā, kad Eiropas dabas un nacionālo parku jeb Eiroparku federācija izstrādāja tāda paša nosaukuma programmu, kuras galvenais mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par dabas aizsardzību un kultūrvēsturisko objektu saudzēšanu. Latvijā jaunie reindžeri kopš 2004. gada darbojas Gaujas NP, savukārt no 2015. gada – Ķemeru NP. Par kustības aktivitātēm ir atbildīgi Pārvaldes dabas izglītības darba speciālisti, taču nozīmīga ir arī sadarbība ar NVO, tostarp, Ķemeru un Gaujas NP fondiem.

Katrā jauno reindžeru grupā ir iesaistījušies ap 10 jaunieši vecumā no 12 līdz 16 gadiem. Darbojoties jauno reindžeru kustībā, jaunieši dodas dabas izpētes ekspedīcijās, teritorijas sakopšanas talkās, kā arī palīdz profesionālo reindžeru (dabas aizsardzības inspektoru) darbā.

Papildu informācija:

Baiba Ralle
Dabas aizsardzības pārvaldes
Pierīgas reģionālās administrācijas
dabas izglītības centra “Meža māja”

Dabas izglītības darba speciāliste
t. 28611079
baiba.ralle@daba.gov.lv