Projekti Finanses

Fonda ieņēmumus veido g.k. Lauku atbalsta dienesta maksājumi par pļavu apsaimniekošanu. Daļa no ieņēmumiem tiek izmantota saimnieciskās darbības nodrošināšanai (g.k. pļaušanai, aploku un ganāmpulka uzturēšanai) un aministratīviem izdevumiem. Atlikusī daļa (peļņa) tiek izmantota kā līdzfinansējums projektiem, tūrisma-izglītības pasākumiem un dabai nozīmīgu zemes īpašumu iegādei. Visas aktivitātes tiek realizētas Ķemeru nacionālajā parka teritorijā.

Fonda nozīmīgākie projekti:

 

ERASMUS + sadarbības programmas projekts „Atpakaļ savvaļā: netradicionālās izglītības metodes pamatizglītībā“, projekta numurs: 2021-1-LT01-KA220-SCH-000024683.

Īstenošana 2021.-2023. gads.

      GALVENAIS MĒRĶIS. Stiprināt bērnu saikni ar savvaļas dabu (floru un faunu) un attīstīt holistisku ekoloģisko domāšanu, emocionālo inteliģenci, stiprināt empātiju un sociālās prasmes, pielietojot āra pedagoģijas un pieredzes apguves principus.

      MĒRĶI/ REZULTĀTI:

 • sagatavot metodisko materiālu par mācībām brīvā dabā sākumskolas skolotājiem
 • sagatavot 12 nodarbību plānus.
 • izveidot interaktīvu Virtuālo dabas piezīmju grāmatiņu kā izglītojošu rīku, kas ietvers īpašus uzdevumus papildus mācību programmas aktivitātēm.

GALVENĀS AKTIVITĀTES:

 • skolotāju apmācību pasākums Lietuvā
 • skolēnu apmācību pasākums Latvijā
 • tiešsaistes seminārs par āra izglītību

PARTNERĪBA

 1. VĪTAUTA MAGNUSA UNIVERSITĀTE (LT)https://www.vdu.lt/en/
 2. PREZIDENTA V.ADAMKUS ĢIMNĀZIJA (LT)https://www.adamkusgymnasium.com/
 3. MĀCĪŠANĀS DABĀ LTD (FI)https://www.learninginnature.com/
 4. RĪGAS LIETUVIEŠU VIDUSSKOLA (LV)https://www.rlvs.lv/
 5. ĶEMERU NACIONALĀ PARKA FONDS (LV)

PROJEKTA MĀJAS LAPA

www.backtothewild.eu

 

Latvijas vides aizsardzības fonda finansēts projekts “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju jaunie reindžeri – dabā ar izpratni”, projekta Nr.1-08/227/2017

Projektā plānotās aktivitātes: Pasākumu cikls Ķemeru Nacionālā parka (Ķemeru NP) un Gaujas Nacionālā parka (Gaujas NP) jauno reindžeru kustības un līdz ar to kustības nesto ideju popularizēšanai un stiprināšanai, katrā no pasākumiem gan abu parku jaunajiem reindžeriem, gan jauniem interesentiem piedāvājot aktivitātes dabas aizsardzības jomas labākai izpratnei.

Norises laiks: 2017. gada 1.jūnijs - 31.oktobris.

Projekta partneris: -

Projekta budžets: 8 764 EUR

 

Latvijas vides aizsardzības fonda finansēts projekts "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju glabātie dārgumi – dāvana Latvijai no paaudzes paaudzē", projekta Nr.1-08/226/2016

Projektā plānotās aktivitātes: Sagaidot Latvijas simtgadi, tiek atzīmēta Krustkalnu Dabas rezervāta 40, Teiču Dabas rezervāta 35, Ķemeru Nacionālā parka un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 20, kā arī Rāznas Nacionālā parka 10 gadu jubileja, rīkojot zinātniski praktiskas konferences, plašai sabiedrībai pieejamus pasākumus un stāstot Latvijas dabas stāstu izstādēs, fotoalbumos un grāmatā.

Norises laiks: 2016. gada 12.septembris - 2017.gada 30.septembris.

Projekta partneris: Teiču dabas fonds, biedrība “Rāznas Nacionālā parka biedrība”, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta atbalsta biedrība.

Projekta budžets: 49 924 EUR

 

Latvijas vides aizsardzības fonda finansēts projekts "Grāmatas par Ķemeru Nacionālā parka floru sagatavošana un izdošana", projekta Nr. 1-08/139/2016.

Projektā plānotās aktivitātes:

Sagatavot grāmatu par vienu no Ķemeru Nacionālā parka unikālās daudzveidības aspektiem - vaskulāro augu floru, uzsverot interesanto, maz zināmo un maz pētīto un zinātniski nozīmīgo. Grāmatas kā paliekošas vērtības izdošana iecerēta kā viens no Ķemeru nacionālā parka 20 gadu jubilejai veltītiem pasākumiem.

Norises laiks: 2016. gada 1.jūlijs - 2017.gada 31.marts.

Projekta partneris: Dabas aizsardzības pārvalde

Projekta budžets: 10 450 EUR

 

Latvijas vides aizsardzības fonda finansēts projekts "Dabīgo zālāju atjaunošana Lielupes palienē.", projekta Nr. 1-08/176/2016.

Projekta mērķis un rezultāts: Ar dabīgo zālāju biotopiem (*6270 un *6410) saistītās bioloģiskās daudzveidības atjaunošana, Eiropas nozīmes platību vairošana Ķemeru nacionālajā parkā un Latvijā kopumā. Dabīgo zālāju izveidošanos un nostabilizēšanos pēc frēzēšanas, turpmāk nodrošinās projekta iesniedzēja ganāmpulks (taurgovis un Konik zirgi 280ha aplokā, izveidotā un uzturētā no 2005.gada) un ikgadēja piepļaušana.

Norises laiks: 2016. gada 1.jūlijs - 2016.gada 30.septembris.

Projekta budžets: 9 000 EUR

 

Jūrmalas pilsētas domes finansēts projekts "Meža mājas bērnu rotaļlaukuma labiekārtošana"; proj.Nr.2016-4-PPTL.

Projektā plānotās aktivitātes: Izgatavot un uzstādīt bērnu aktīvās atpūtas elementus pie IC "Meža māja".

Norises laiks: 2016.gada maijs, jūnijs.

Projekta budžets: 4 498,78 EUR

 

Latvijas vides aizsardzības fonda finansēts projekts "Ārstniecisko dūņu krājumi, to izmantošanas un reģenerācijas iespējas", projekta Nr. 1-08/352/2015.

Projekta mērķis: Pasākumu kompleksa noteikšana Ķemeru atradnes ārstniecisko dūņu sabalansētas un ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanai.

Norises laiks: 2015.gada 15.septembris - 2016.gada 1.jūnijs.

Projekta partneris: Dabas aizsardzības pārvalde

Projekta budžets: 27 375 EUR

Projekta materiāli:

"Ārstniecisko dūņu krājumi, to izmantošanas un reģenerācijas iespējas Ķemeru nacionālajā parkā"

1.sējums (29.lpp. PDF 10MB), 2.sējums - atradne "Sloka" (61.lpp., PDF 21 MB) - pieejams zvanot.

 

Latvijas vides aizsardzības fonda finansēts projekts "Dabas izglītības centra „Meža māja” darbības uzlabošana un pilnveidošana sabiedrības vides apziņas veicināšanai", projekta Nr. 1-08/380/2014.

Projektā plānotās aktivitātes:

• Tūrisma informācijas materiālu izdošana: Ķemeru nacionālā parka tūrisma karte, Lielā Ķemeru tīreļa laipa, Kaņiera ezers, Lūžņu grāvja sēravots.

• Dabas izglītības centra darbības nodrošināšana: dabas skolas nodarbību vadīšana, apmeklētāju uzņemšana interaktīvajā izstādē, tematisko atvērto druvju dienu organizēšana reizi mēnesī.

Norises laiks: 2014. gada 1. oktobris - 2015. gada 30. septembris.

Projekta partneris: Dabas aizsardzības pārvalde

Projekta budžets: 24 000 EUR

 

Latvijas vides aizsardzības fonda finansēts projekts "Dabas tūrisma infrastruktūras ilgtspējīgas izmantošanas un ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšana Ķemeru nacionālajā parkā 2015. gadā", projekta Nr. 1-08/379/2014.

Projektā plānotās aktivitātes:

• 2014. gadā - Slokas ezera pastaigu takas remontdarbi, norādes zīmju uzstādīšana uz Dunduru pļavām, papildus informācijas stendu uzstādīšana Lielā Ķemeru tīreļa laipā un Zaļās Kāpas velomaršrutā.

• 2015. gadā - tūrisma taku uzturēšana - atkritumu savākšana, zāles pļaušana, remonts.

Norises laiks: 2014. gada 1. oktobris - 2015. gada 30. septembris.

Projekta partneris: Dabas aizsardzības pārvalde

Projekta budžets: 11 000 EUR

 

NORDPLUS programmas projekts „Vietējo iedzīvotāju programma ilgtspējīgai attīstībai”

(Community Programme for Sustainable Development (CPSD))

Projekta mērķis: veikt iedzīvotāju anketēšanu Ķemeru nacionālajā parkā un izstrādāt rīcības programmu vietējās sabiedrības izglītošanai un iesaistīšanai dabas aizsardzībā. Iedzīvotāju anketēšana un rīcības programmu izstrāde tiek veikta vienlaicīgi trīs aizsargājamās dabas teritorijās (Latvijā, Lietuvā un Somijā) un iegūtā pieredze tiks apkopota un padarīta pieejama citu aizsargājamo teritoriju administrācijām un citiem interesentiem.

Norises laiks: 2013. gada 1. jūnijs – 2014. gada 31. decembris.

Partneri: Gražutes reģionālā parka direktorāts (Lietuva, vadošais partneris), Ķemeru nacionālā parka fonds (Latvija), Metsähallitus (Somija), Oulu Universitāte (Somija).

Budžets: 62 500 EUR.

Projekta materiāli

Ķemeru nacionālā parka iedzīvotāju anketēšanas rezultāti:

Project documents in English

 

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) līdzfinansēts projekts „Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu atjaunošana Ķemeru nacionālajā parkā”.

Projekta mērķis: atjaunot 40 ha Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu - palieņu pļavas, zāļu purvus, kadiķu audzes un mitrus zālājus periodiski izžūstošās augsnēs.

Norises laiks: 2014. gada 1. maijs - 31. decembris.

Kopējais projekta budžets: 21 573 EUR.

 

Jūrmalas pilsētas domes finansēts projekts "Daba kā platforma dažādu sabiedrības grupu integrēšanai caur aktīvu iesaistīšanos aizsargājamu dabas vērtību saglabāšanā un ar tām saistītā latviskā kultūras mantojuma iepazīšanā". Projektā tiks organizētas divas siena talkas aizsargājamu pļavu apsaimniekošanai. Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem būs iespēja iepazīt latviskās tradīcijas. Talkošana plānota kopā ar Jūrmalas sociālās aprūpes iestādēm, lai veicinātu sociāli atstumto grupu integrēšanos sabiedrībā.

 

 

Realizētie projekti

 

NORDPLUS programmas projekts "Ilgtspējīga sabiedrība ilgtspējīgai attīstībai". Projekta mērķis: Pieredzes apmaiņas vizītes uz Lietuvu un Somiju, lai kopā ar projekta partneriem sagatavotu projekta pieteikumu NORDPLUS Adult programmai par vietējās sabiedrības izglītošanu un iesaistīšanu dabas aizsardzībā. Projekta rezultātā sagatavotais projekta pieteikums tika apstiprināts.

Norises laiks: 2012. gada 1. oktobris – 2013. gada 28. februāris.

Partneri: Gražutes reģionālā parka direktorāts (Lietuva, vadošais partneris), Ķemeru nacionālā parka fonds (Latvija), Metsähallitus (Somija).

Budžets: 3050 EUR.

 

 

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) projekts „Eiropas aizsargājamā biotopa „6410 Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs” atjaunošana Ķemeru nacionālajā parkā”. Projekta rezultātā atjaunoti 20 ha Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamā biotopa.

Norises laiks: 2013. gada 10. maijs - 30. novembris

Kopējais projekta budžets: 7630 LVL.

 

Jūrmalas pilsētas domes finansēts projekts "Tūrisma infrastruktūras izveide un dabas izglītības pasākumi 2013. gadā". Līdzīgi kā 2012. gadā, projekta ieveros tiek uzturēta Slokas ezera pastaigu taka, izvietoti jauni informācijas stendi un attīrīta Vēršupītes gultne, lai mazinātu pavasara plūdus Ķemeros.

 

 

Jūrmalas pilsētas domes finansēts projekts "Tūrisma infrastruktūras izveide un dabas izglītības pasākumi 2012. gadā". Projektā atjaunota Slokas ezera pastaigu taka, izvietoti jauni informācijas stendi, rīkoti dabas izglītības pasākumi un attīrīta Vēršupītes gultne, lai mazinātu pavasara plūdus Ķemeros.

 

 

 

LVAF projekts „Zivju migrācijas ceļa atjaunošana uz Slokas ezera sateces baseinu un nelegālās zvejas apkarošana Ķemeru nacionālajā parkā”.

LVAF projekts (akcija) „Sargāsim dabu 2009”.

 

 

LVAF projekts „”Dabas skolas” dabas izpētes programmas „Seko dzīvajam!” pasākumu īstenošana 2008.gadā”.

 

 

 

LVAF projekts „Ķemeru nacionālā parka vides izglītības nodrošinājums”. 2006. gads.