Natura 2000

2004. gadā Ķemeru nacionālajam parkam tika piešķirts Natura 2000 teritorijas statuss.

 

Natura 2000 ir Eiropas aizsargājamo dabas teritoriju tīkls. Tā mērķis ir nodrošināt retu un aizsargājamu sugu un biotopu saglabāšanu. Pirms iestāšanās Eiropas Savienībā, Latvijā tika veikta īpaši aizsargājamo teritoriju inventarizācija, un liela daļa esošo teritoriju tika iekļautas Natura 2000 tīklā.

 

Skatoties Eriopas mērogā, Ķemeru nacionālajam parkam ir īpaša nozīme dažādu mitrzemju - neskartu augsto purvu, slapjo mežu un slapjo kaļķaino pļavu saglabāšanā. Runājot par reto sugu saglabāšanu, nacionālā parka teritorija ir ļoti svarīga griezēm, mazajiem ērgļiem, melnajiem stārķiem, migrējošiem ūdensputniem.

 

Ķemeru nacionālajā parkā ir 27 dažādi Eiropā aizsargājami biotopi. 

Nacionālā parka teritorija ir nozīmīga dažādu dzīvnieku sugu, īpaši putnu, aizsardzībā: 55 ligzdojošas putnu sugas

2 migrējošas putnu sugas.

 

Sīkāka informācija par Ķemeru nacionālā parka dabas vērtībām Eiropas mērogā - ieraksts Natura 2000 teritoriju datu bāzē angļu valodā.

Sīkāka informācija par Natura 2000 teritorijām Vides Aizsardzības un reģionālās attlīstības ministrijas mājas lapā.

Informācija par Natura 2000 Eiropas Komisijas mājas lapā (angļu valodā).